Huishoudelijk Reglement


Huishoudelijk Reglement KFC MolUitgangspunt Download


Het beoefenen van een ploegsport houdt oa in dat men zich zowel op training als bij wedstrijden volledig inzet en ten dienste stelt van de ploeg als geheel: maximale aanwezigheid, ploeggeest en (zelf)discipline zijn hierbij van groot belang.Aanwezigheid


Iedere speler moet aanwezig zijn op alle trainingen en wedstrijden van zijn ploeg.
Elke voorziene of onvoorziene afwezigheid dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan de trainer of, indien deze niet bereikbaar is, aan zijn afgevaardigde.
Niet gemelde of ongegronde afwezigheid kan aanleiding geven tot sancties van de trainer en/of bestuur.

Bij trainingen is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer, volledig klaar om de training te beginnen. Ook bij wedstrijden, zowel thuis – als uitwedstrijden, is iedereen aanwezig op het tijdstip bepaald door de trainer. Als een speler onmogelijk op tijd kan zijn, moet de trainer vooraf verwittigd worden.Inzet en respect


Spelers dienen zich volledig in te zetten, zowel op training als tijdens wedstrijden.
Reservespelers op de bank nemen een positieve houding aan tov het gebeuren op het terrein. De spelers volgen altijd stipt de instructies van de trainer; ook moeten zij het nodige respect tonen voor alle trainers, afgevaardigden, medespelers en iedereen die op een of andere manier met KFC Mol en/of de tegenstrever verbonden is.

Het beeld en de uitstraling van de club worden vooral bepaald door de positieve houding en inzet van alle leden op en rond het sportveld en bij andere activiteiten.
Het respecteren van het materiaal en de accommodaties van KFC Mol en de tegenstanders zal zonder twijfel het imago van de club gunstig beïnvloeden. Ook de steun van de ouders is in dit opzicht erg belangrijk.Problemen


Problemen in de ploeg (speler/trainer, speler/bestuur, speler/speler, ouder/trainer, …) die niet onmiddellijk door de trainer kunnen opgelost worden, worden zo snel mogelijk aan de verantwoordelijke van de onder-midden of bovenbouw, jeugdcoördinator of aan een bestuurslid gemeld, die ervoor zullen zorgen dat er een passend gevolg aan zal gegeven worden. Voor, tijdens of na trainingen en wedstrijden worden dergelijke problemen niet naar buiten gebracht.Medewerking


Van alle ploegen wordt een goede medewerking verwacht voor het welslagen van alle clubactiviteiten en verkoopacties. Voor de verkoopacties willen we dat minimaal het door het bestuur bepaalde pakket verkocht wordt.Nieuwe spelers


Nieuwe spelers kunnen, als zij dat wensen, ter kennismaking aan enkele trainingen deelnemen; deze trainingen geburen onder persoonlijke verantwoordelijkheid van de betrokken speler of zijn/haar ouders, ook voor wat betreft de verzekering tegen ongevallen. Voor deze trainingen wordt door KFC Mol geen enkele vergoeding gevraagd. Het betalen van het lidgeld gebeurt bij de eventuele aansluiting.Scheidsrechters


Voor, tijdens en na wedstrijden zijn alle spelers, trainers, afgevaardigden en supporters verplicht zich positief op te stellen tov scheidsrechters of anderen met een officiële functie. Handelingen die in dit verband de werking en/of het imago van de club schaden, kunnen aanleiding geven tot het opleggen van disciplinaire sancties.Veiligheid


Omwille van de brandveiligheid dient het rookverbod in de accomodaties altijd gerespecteerd te worden. De club is in geen enkel geval verantwoordelijk voor diefstal. Kostbare bezittingen kunnen, tijdens een wedstrijd, steeds in bewaring worden gegeven in de kantine.Onvoorziene gebeurtenissen


Bij onregelmatigheden, onvoorziene omstandigheden en feiten die niet in het reglement van inwendige orde zijn opgenomen, kan enkel de Raad van Bestuur de nodige beslissingen nemen en eventuele sancties opleggen.

Indien nodig en gericht op de toekomst kan de Raad van Bestuur het reglement aanpassen of aanvullen. Zij dienen hierna alle leden over deze aanpassingen in te lichten via de website www.kfcmol.be