Jeugdbeleid


Jeugdbeleidsplan 2021 - 2023Inleiding Download


Dit is het jeugdbeleidsplan voor de periode 2021-2023. Het heeft als doel een duidelijke en gestructureerde opleiding te voorzien voor alle jeugdspelers, met uiteindelijk zoveel mogelijk doorstroming naar het eerste elftal. Stap voor stap proberen we hierin vooruitgang te boeken. Het jeugdbeleidsplan vormt de basis waarop alles wordt afgestemd om deze doelstellingen te bereiken. De doelstelling van dit plan is het opstellen van een vaste opbouw i.v.m. trainingsstof, begeleiding en wedstrijdopvatting die voor alle jeugdploegen van KFC Mol toepasbaar is. Hierbij moet rekening worden gehouden met niveau en leeftijd. Het plan omlijnt eveneens een aantal uitgangspunten waarop bij de jeugdelftallen de nadruk moet worden gelegd. Zo is het wedstrijdresultaat ondergeschikt aan de vooruitgang die zowel het individu als de ploeg boekt.
De juiste houding t.o.v. medespelers, trainers, tegenstanders, scheidsrechters, ouders en de algemene ploegdiscipline zowel op als buiten het veld is essentieel voor een goede werking.
Op termijn moet een goede jeugdopleiding bijdragen tot de vorming van kwalitatief goede spelers die de mogelijkheid hebben om de selectie van het 1elftal te halen, maar tegelijk moeten we ook zorgen dat de minder getalenteerde jongeren met plezier kunnen trainen en in competitieverband kunnen voetballen.
Zo zullen we trachten om van onze club KFC Mol een gestructureerd geheel te maken, met een juiste visie en goed beleid dat toekomstgericht werkt en niet op korte termijn.1. Visie


Als club streven wij er naar om met de eigen jeugdopleiding een vlotte doorstroming te realiseren naar het eerste elftal van KFC Mol. Plezier in het spel, goede faciliteiten en een optimale begeleiding zijn hierbij de steunpilaren. Tijdens de trainingen van de jeugd moet de focus liggen op het ontwikkelen van technische vaardigheden en op latere leeftijd ook het tactisch spelinzicht waarbij bezieling, inzet en engagement gemotiveerd moeten worden. Het eindresultaat van een wedstrijd is dan ook van ondergeschikt belang. Deze uitgangspunten lopen als een rode draad door de jeugdopleiding, met een specifieke invulling per leeftijdscategorie.
Aangezien de focus en aanpak op trainingen en wedstrijden per leeftijdscategorie verschillend is, heeft KFC Mol de jeugdopleiding structureel onderverdeeld in:

 • Onderbouw: U6 tem U9
 • Middenbouw: U10 tem U13
 • Bovenbouw: U15 tem U21

Per categorie is door KFC Mol een verantwoordelijke aangesteld die erop zal toezien dat de richtlijnen, waarden en normen zoals beschreven in dit jeugdbeleidsplan door de trainers en begeleiders gerespecteerd worden.2. Lidgeld


KSKO tracht het lidgeld zo laag mogelijk te houden en onderstreept hierdoor nogmaals het sociale en familiale karakter van de club waar iedereen welkom is. Met deze lidgelden worden dan ook enkel de directe kosten gedekt waaronder de aansluiting bij de KBVB.3. Fun


Plezier voor iedereen: van debutantje tot speler van onze A-ploeg. Fun voor iedere speler impliceert dat we aandacht besteden aan al onze spelers, inclusief onze minder getalenteerde spelers! We trachten het fungehalte hoog te houden door iedere speler:

 • Bij het spel te betrekken en vaak aan de bal te laten komen
 • Scoringskansen aan te bieden
 • Vrij te laten spelen
 • Positief aan te moedigen
 • Te steunen zowel door trainers, begeleiders als ouders4. Resultaatgericht voetballen versus persoonlijke ontwikkeling


Tijdens de opleiding is het resultaat van de wedstrijden ondergeschikt aan de individuele ontwikkeling van de spelers. Dit betekent niet dat we niet willen spelen om te winnen. We willen dat onze spelers beschikken over een voorbeeldige wedstrijdmentaliteit: een winnaar die kan verliezen, met respect voor de tegenpartij en de scheidsrechter.

Jeugdspelers ontwikkelen zich sterk op jonge leeftijd. Om die reden verkiest KFC Mol ook om aan de spelers van de onderbouw nog geen vaste positie toe te kennen zodat een te vroege specialisatie voorkomen wordt. Vanaf de middenbouw kan de trainer stilaan zoeken naar de beste positie per speler al blijft rotatie binnen een linie (links, rechts, centraal) aangewezen om polyvalentie te stimuleren.

Vanuit de KBVB wordt het werken met niveau groepen bij de jeugd gestimuleerd. Zo worden de competitiereeksen samengesteld per niveau waarbij

 • Niveau 1 = laag
 • Niveau 2 = middelmatig
 • Niveau 3 = hoog

Afhankelijk van het spelerspotentieel en het aantal spelers per leeftijd zullen wij als club de ploegen inschrijven overeenkomstig hun niveau. Deze inschatting zal telkens in overleg met de trainer en jeugd coördinator gebeuren. Bedoeling is om tegen min of meer evenwaardige teams uit de regio te kunnen voetballen.5. Coaching en trainers


Alle personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de jeugd, zowel trainers als begeleiders, hebben een functie als coach. Het coachen van jongeren houdt een hele verantwoordelijkheid in, je hebt namelijk als coach een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van deze jongeren. De aanpak moet dan ook afgestemd zijn op de leeftijdscategorie. Dit begint bij het eerder spelend en lerend coachen en evolueert naar het meer ondersteunend en begeleidend coachen.
KFC Mol staat achter de principes van positief coachen. Door aandacht te hebben voor positief coachen creëer je een omgeving waar jeugdige sporters plezier hebben in sporten en zin hebben om zich te verbeteren. Jongeren die plezier hebben in sport

 • Trainen harder
 • Presteren beter
 • Blijven langer sporten

Aanmoedigingen, motivatie en feedback geven zijn dan ook de belangrijkste tools voor een coach. Maar geef enkel feedback op fouten die een speler kan veranderen en dit vanuit een positieve en constructieve aanpak wat het zelfvertrouwen, spelplezier, teamspirit en creativiteit bevordert. Negatieve feedback daarentegen leidt altijd tot faalangst en demotivatie.

Veel clubs hebben problemen met het vinden van gediplomeerde trainers. Dit is ook het geval voor KFC Mol. Veel van onze trainers stappen in het vak doordat hun zoon/dochter bij KFC Mol komt voetballen. Zij beschikken meestal ook niet over het juiste diploma. Om onze spelers een juiste opleiding aan te bieden, proberen we onze trainers aan te sporen om een opleiding en/of bijscholing te gaan volgen.
Omdat we vooral voor onze onderbouw regelmatig nieuwe trainers, zonder diploma aanwerven, voorzien we voor deze trainers ook een jeugdopleidingsplan dat speciaal gericht is naar deze trainers en dat gebaseerd is op de opleidingsfilosofie van de KBVB.
Aangezien elke trainer volgens zijn filosofie en ideeën bepaalde aspecten meer in de verf zet dan anderen en de trainingen en wedstrijden vanuit zijn invalshoek voorbereid en begeleid, raden wij aan om niet langer dan 2 tot 3 seizoenen dezelfde ploeg te trainen. Deze rotatie zorgt voor meer diversiteit in de trainingen zodat de jonge spelers tijdens hun voetbalcarrière van een zo breed mogelijke opleiding kunnen genieten.6. Doelstellingen


KFC Mol wenst met dit jeugdbeleidsplan een professioneler kader te creëren waardoor de werking en onze jeugd een hoger niveau kunnen halen. Dit zonder dat de warme, familiale sfeer van KFC Mol verloren gaat.
Verder willen we bekomen dat onze jeugdspelers een hoger niveau behalen waardoor een vlotte doorstroming naar de A-ploeg realiseerbaar wordt. Gemiddeld gezien streeft KFC Mol ernaar om minimum 50% eigen opgeleide spelers in de A-kern te kunnen opnemen.
Onze belangrijkste doelstelling is dat we onze spelers d.m.v. het leerplan van de KBVB de belangrijkste vaardigheden en inzichten willen bijbrengen.

U6

Bij onze debutantjes willen we veel aandacht besteden aan algemene bewegingsvaardigheden vooraleer we overgaan naar specifieke voetbalvaardigheden. We moeten onze jongens/meisjes leren lopen, stoppen, versnellen, dribbelen, .... Dit in functie van de bal, ploegmaat en tegenstrever.
Fysiek willen we trainen door reactiespelen, estafettespelen, tikspelletjes en aandachtspelen (= lichaamsbeheersing).
Balbeheersing trainen we door oog-hand en oog-voet coördinatie, reactiespelen met bal, ... Omdat deze jongens nog heel egocentrisch zijn, willen we in elke training een duelvorm 1/1.

Om het dribbelen te stimuleren leggen we geen verplichte passing op. Onze spelers moeten zelf beslissingen durven nemen en daarom zeggen we ze niet wat ze moeten doen. We zullen de spelers wel sturen doch steeds op die manier dat ze op eigen initiatief beslissen.

Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand. Bv. bij een doeltrap stellen we ons op onze eigen speelhelft op.

Wanneer we over 2 of meer ploegen beschikken, maken we gelijkwaardige ploegen. We zijn een sociale club en het groepsgevoel willen we stimuleren door de groepen gedurende het seizoen te blijven mengen. KFC Mol stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers. Regelmatig gooien we de groepen wel door elkaar omdat we willen dat de spelers met al hun vrienden kunnen spelen.

We trainen één keer per week.


U7

Bij onze U7 bouwen we voort op hetgeen we geleerd hebben bij onze U6. Met de format 3 tegen 3 introduceren we de beginselen van het samenspel en de korte passing waarbij meer duels en kansen om te scoren centraal staan.
Bij onze U7 willen we nog veel aandacht besteden aan algemene bewegingsvaardigheden vooraleer we overgaan naar specifieke voetbalvaardigheden. We moeten onze jongens/meisjes leren lopen, stoppen, versnellen, dribbelen, .... Dit in functie van de bal, ploegmaat en tegenstrever.
De jongens zijn nog egocentrisch, dus we behouden in elke training een duelvorm 1/1.

Omdat we voetbal van achteruit willen stimuleren, vragen we onze keepers om de bal zo veel mogelijk in te rollen of over de grond in te spelen. We proberen te voorkomen dat onze keepers de bal uit de handen wegtrappen.
Om het dribbelen te stimuleren, leggen we geen verplichte passing op.
Onze jongens moeten zelf beslissingen leren nemen, dus we zeggen ook niet voor wat ze moeten doen.

Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand (= minimum 8 meter). Afhankelijk van de sterkte van de tegenstander geven we de tegenstander meer/minder ruimte om het spel op gang te brengen.
We hebben nog geen voorkeurposities zodat onze spelers op alle posities leren spelen. We proberen nog niet met een vaste keeper te werken. Indien een speler er echt op staat, kiezen we er voor om deze steeds 1 helft te laten keepen. De andere helft kan hij dan als veldspeler meespelen.
Omdat we tweevoetigheid belangrijk vinden, stimuleren we het gebruik van beide voeten.
Wanneer we over 2 of meer ploegen beschikken, maken we gelijkwaardige ploegen. Dit doen we omdat we het groepsgevoel willen stimuleren. Af en toe kunnen we de sterkere spelers ook eens samen zetten zodat deze jongens ook eens samen kunnen spelen. Het voordeel voor de andere jongens is dan dat iedereen gestimuleerd wordt om mee te spelen. Niemand kan zich dan nog verstoppen achter een sterkere speler.
KFC Mol stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers. Regelmatig gooien we de groepen wel door elkaar omdat we willen dat de spelers met al hun vrienden kunnen spelen.

We trainen 1 keer per week


U8

We leren onze spelers steeds meer doelgericht dribbelen en trappen naar doel. We hechten nog steeds veel belang aan de dribbel, maar geleidelijk aan voeren we de korte passing in. Dit zal er dan voor zorgen dat onze spelers meer gebruik gaan maken van hun ploeggenoten.
We willen dat deze spelers steeds meer baas worden over de bal. Dit trachten we te bereiken door steeds meer gebruik te maken van basisoefeningen (kappen en draaien, passeerbewegingen, balcontrole,...).

We trachten in elke training nog steeds een duelvorm 1/1 te integreren. We stellen wel vast dat de spelers hier steeds meer gebruik maken van medespelers. Om dit verder te stimuleren maken we meer en meer gebruik van duelvorm 2/2.
Tijdens de wedstrijden spelen we in een ruit (principe van vliegtuig = 1 staart, 2 vleugels en 1 piloot). Omdat we voetbal van achteruit willen stimuleren, vragen we onze keepers om de bal zo veel mogelijk in te rollen of over de grond in te spelen. We proberen te voorkomen dat onze keepers de bal uit de handen wegtrappen.
De vleugelspelers trappen in.
Bij een hoekschop kiezen we er voor dat deze door onze vleugelspelers gegeven wordt. Omdat we hier ook het voetbalspel willen stimuleren (ipv de bal wild voor doel trappen) raden wij aan dat de piloot de bal regelmatig eens in de hoek komt vragen, maar onze vleugelspeler heeft nu de keuze om de bal in te spelen op verschillende spelers. We proberen nog steeds te voorkomen dat onze jongens gebruik maken van “lange ballen”.
Om het dribbelen te stimuleren, leggen we geen verplichte passing op. Na een foutieve keuze proberen we de spelers er wel op te wijzen dat ze ook gebruik kunnen maken van korte passing.
Onze jongens moeten zelf beslissingen leren nemen, dus we zeggen ook niet voor wat ze moeten doen. Na een actie kunnen we nog steeds bijsturen.

Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand (= minimum 8 meter). Afhankelijk van de sterkte van de tegenstander geven we de tegenstander meer/minder ruimte om het spel op gang te brengen.
We hebben nog geen voorkeurposities zodat onze spelers op andere posities leren spelen. Er zullen al spelers zijn die zich steeds meer als keeper willen profileren. Deze geven we zeker deze kans, maar we kiezen er ook voor om onze keepers te laten meevoetballen. Echt in uitzonderlijke gevallen, zullen we hiervan afwijken (indien keeper echt niet als veldspeler wil optreden).
Omdat we tweevoetigheid belangrijk vinden, stimuleren we het gebruik van beide voeten.
Wanneer we over 2 of meer ploegen beschikken, maken we gelijkwaardige ploegen. Dit doen we omdat we het groepsgevoel willen stimuleren. Regelmatig (ook rekening houdend met de sterkte van de tegenstander) kunnen we de sterkere spelers ook eens samen zetten zodat deze jongens ook eens samen kunnen spelen. Het voordeel voor de andere jongens is dan dat iedereen gestimuleerd wordt om mee te spelen. Niemand kan zich dan nog verstoppen achter een sterkere speler.
KSKO stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers. Regelmatig gooien we de groepen wel door elkaar omdat we willen dat de spelers met al hun vrienden kunnen spelen.

We trainen 1 keer per week.


U9

We leren onze spelers steeds meer doelgericht dribbelen en trappen naar doel. We hechten nog steeds veel belang aan de dribbel, de korte passing wordt steeds belangrijker, maar we laten deze nog niet overheersen. Onze spelers zullen steeds meer gebruik moeten maken van hun medespelers. Onze spelers moeten baas worden over de bal. Dit trachten we te bereiken door de verschillende basisoefeningen te blijven herhalen (kappen en draaien, passeerbewegingen, balcontrole,...).
We trachten nog steeds in elke training duelvorm 1/1 of 2/2 te integreren.
Tijdens de wedstrijden spelen we in een ruit (principe van vliegtuig = 1 staart, 2 vleugels en 1 piloot). Omdat we voetbal van achteruit willen stimuleren, vragen we onze keepers om de bal zo veel mogelijk in te rollen of over de grond in te spelen. We proberen te voorkomen dat onze keepers de bal uit de handen wegtrappen.
De vleugelspelers gooien in.
Bij een hoekschop kiezen we er voor dat deze door onze vleugelspelers gegeven wordt. Omdat we hier ook het voetbalspel willen stimuleren (ipv de bal wild voor doel trappen) raden wij aan dat de piloot de bal regelmatig eens in de hoek komt vragen, maar onze vleugelspeler heeft nu de keuze om de bal in te spelen op verschillende spelers. We proberen nog steeds te voorkomen dat onze jongens gebruik maken van “lange ballen”.
Om het dribbelen te stimuleren, leggen we geen verplichte passing op. Na een foutieve keuze proberen de spelers er wel op te wijzen dat ze ook gebruik kunnen maken van korte passing.
Onze jongens moeten zelf beslissingen leren nemen, dus we zeggen ook niet voor wat ze moeten doen. Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand (= minimum 8 meter). Afhankelijk van de sterkte van de tegenstander geven we de tegenstander meer/minder ruimte om het spel op gang te brengen.
We hebben nog geen voorkeurposities zodat onze spelers op andere posities leren spelen. Er zullen al spelers zijn die zich steeds meer als keeper willen profileren. Deze geven we zeker deze kans, maar

we kiezen er ook voor om onze keepers te laten meevoetballen. Echt in uitzonderlijke gevallen, zullen we hiervan afwijken (indien keeper echt niet als veldspeler wil optreden).
Omdat we tweevoetigheid belangrijk vinden, stimuleren we het gebruik van beide voeten.
Wanneer we over 2 of meer ploegen beschikken, maken we gelijkwaardige ploegen. Dit doen we omdat we het groepsgevoel willen stimuleren. Regelmatig (ook rekening houdend met de sterkte van de tegenstander) kunnen we de sterkere spelers ook eens samen zetten zodat deze jongens ook eens samen kunnen spelen. Het voordeel voor de andere jongens is dan dat iedereen gestimuleerd wordt om mee te spelen. Niemand kan zich dan nog verstoppen achter een sterkere speler.
KSKO stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers. Regelmatig gooien we de groepen wel door elkaar omdat we willen dat de spelers met al hun vrienden kunnen spelen.

We trainen 2 keer per week.


U10 - U11

We gaan hier over van de speelfase naar de coördinatiefase. De spelers zitten in de gouden leeftijd. Dit betekent dat dit de ideale leeftijd is om bal- en lichaamsbeheersing te trainen. Dit doen we door verder te bouwen op de vorige fases.
De spelers zullen zich willen meten met anderen. Zo kunnen ze in teamverband een doel (winnen) nastreven.

Tijdens de wedstrijden spelen we in een dubbele ruit.
We trachten het uitvoetballen van achteruit te stimuleren. Dit doen we door onze keeper de bal met de voet te laten inspelen of de bal te laten uitgooien. Slechts in uitzonderlijke gevallen kiezen we voor een uittrap uit de handen.
De flankverdedigers gooien in.
Een hoekschop wordt gegeven door FA of FV. Bij een hoekschop wordt de bal nog steeds gevraagd door 1 speler. Onze FA of FV heeft nu de keuze om de bal in te spelen op verschillende spelers. Onze jongens moeten zelf beslissingen leren nemen, dus we zeggen ook niet voor wat ze moeten doen. Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand (= minimum 8 meter).
We proberen de spelers nog steeds uit op meerdere posities, maar niet meer op alle posities.
Omdat we tweevoetigheid belangrijk vinden, stimuleren we het gebruik van beide voeten.
Spelers zullen taken meekrijgen en deze taken zullen we ook opvolgen.
Op training verkiest KFC Mol om deze opsplitsing niet strikt toe te passen en zoveel mogelijk per leeftijd samen te trainen. KFC Mol stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers.
We voeren de beginselen van zonevoetbal in: infiltratie met- en zonder bal, meeschuivende doelman.

We trainen 2 keer per week.


U12 - U13

Deze spelers bevinden zich nog steeds in de gouden leeftijd. Dit betekent dat we deze spelers nog veel kunnen aanleren en verbeteren. Vandaar dat we ook verder bouwen op de vorige fases. Dit betekent dat onze basistechnieken hier ook terug ingeoefend worden.

We moeten er rekening mee houden dat er op lichamelijk vlak al grote verschillen kunnen optreden tussen de spelers. Doordat deze jongens snel groeien, zal hun lenigheid ook sneller afnemen.
Doordat deze spelers bepaalde spelsituaties beter kunnen beoordelen, zullen we al meer tactische richtlijnen toevoegen. Dit doen we door spelers opdrachten die bij zijn positie horen, mee te geven. Vanaf het seizoen 2014/2015 spelen onze jongens 8 tegen 8 i.p.v. 11 tegen 11. We spelen daarom in een dubbele ruit.
We stimuleren nog steeds het voetbal van achteruit. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen we hiervan afwijken.
Een hoekschop wordt gegeven door FA of FV. Bij een hoekschop wordt de bal nog steeds gevraagd door 1 speler. Onze FA of FV heeft nu de keuze om de bal in te spelen op verschillende spelers. Onze jongens moeten zelf beslissingen leren nemen, dus we zeggen ook niet voor wat ze moeten doen.

Wanneer de tegenstander de bal in het spel wil brengen, houden we voldoende afstand (= minimum 8 meter).
We proberen de spelers nog steeds uit op meerdere posities, maar proberen het aantal posities te beperken tot een 3-tal voorkeurposities.
Tweevoetigheid blijft belangrijk. Daarom blijven we het gebruik van beide voeten stimuleren.
Op training verkiest KFC Mol om opsplitsing niet strikt toe te passen en zoveel mogelijk per leeftijd samen te trainen. KSKO stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers.
We voeren de beginselen van zonevoetbal in: infiltratie met- en zonder bal, meeschuivende doelman.

We trainen 2 keer per week.


U14 - U15

De speler komt in zijn pubertijd. Er komen grote verschillen voor tussen de verschillende spelers. De verschillen tussen de vroegmature en de laatmature spelers is hier groot. Als trainer houden we hier rekening mee.
De beste positie van elke speler zou nu gekend moeten zijn. Daarom proberen we de spelers ook meer op hun beste positie uit te spelen. Dit betekent evenwel niet dat elke speler slechts op 1 positie uitgespeeld zal worden. We blijven het principe hanteren van minimum 3 voorkeurposities. Omdat tactiek nog belangrijker wordt, zal hier meer aandacht aan besteed worden. Hier denken we ook weer aan het hanteren van het zonepricipe en het 1-4-3-3 spelsysteem, onderlinge coaching, opbouw van achter uit, het opleggen van opdrachten, spelers zelf laten beslissen, ...
Verder blijft het technische gedeelte van de opleiding ook belangrijk. We blijven daarom onze basistechnieken e.d. verder ontwikkelen.
Om het voetbal van achteruit te stimuleren, vragen we onze keepers om niet uit te trappen. In uitzonderlijke gevallen wordt dit toegestaan. Bv. indien er geen ruimte is om uit te voetballen. Tweevoetigheid blijft ook nu weer belangrijk. Daarom blijven we het gebruik van beide voeten stimuleren.
Op training verkiest KFC Mol om opsplitsing niet strikt toe te passen en zoveel mogelijk per leeftijd samen te trainen. KFC Mol stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers.

We trainen 2 keer per week.


U16 - U17

Deze jongens zitten nog in hun puberteit en hebben een sterke wil. Lichamelijk zullen hier ook nog grote verschillen zijn tussen verschillende spelers.
De beste positie van elke speler zou nu gekend moeten zijn. Daarom proberen we de spelers ook meer op hun beste positie uit te spelen. Dit betekent evenwel niet dat elke speler slechts op 1 positie uitgespeeld zal worden. We blijven het principe hanteren van minimum 3 voorkeurposities.

Omdat tactiek steeds belangrijker wordt, zal hier meer aandacht aan besteed worden. Hier denken we ook weer aan het hanteren van het zonepricipe en het 1-4-3-3 spelsysteem, onderlinge coaching, opbouw van achter uit, het opleggen van opdrachten, spelers zelf laten beslissen, ...
Verder blijft het technische gedeelte van de opleiding ook belangrijk. We blijven daarom onze basistechnieken e.d. verder ontwikkelen.
Om het voetbal van achteruit te stimuleren, vragen we onze keepers om niet uit te trappen. In uitzonderlijke gevallen wordt dit toegestaan. Bv. indien er geen ruimte is om uit te voetballen. Tweevoetigheid blijft ook nu weer belangrijk. Daarom blijven we het gebruik van beide voeten stimuleren.
Op training verkiest KFC Mol om opsplitsing niet strikt toe te passen en zoveel mogelijk per leeftijd samen te trainen. KFC Mol stimuleert wel dat ingeval enkele spelers bepaalde technische

vaardigheden nog niet meester zijn, deze in kleine groepen even apart kunnen genomen worden zodat met deze spelers heel doeltreffend en efficiënt kan gewerkt worden. Ook ingeval bepaalde trainingsoefeningen nog te hoog gegrepen zijn voor bepaalde spelers, kan een alternatieve oefening perfect in parallel worden uitgevoerd met deze spelers.

We trainen 2 keer per week.


U21

Deze jongens naderen de volwassen leeftijd.
De aspecten die we hierboven aanhaalden blijven belangrijk en we zullen deze blijven perfectioneren zodat de jongens klaar zijn om hun intrede te maken in het A- of B-elftal.6. Besluit


Problemen zullen er steeds zijn: probeer deze positief te benaderen en op te lossen door de juiste personen/verantwoordelijken binnen de club aan te spreken in plaats van negatieve, afbrekende kritiek rond te strooien. De mensen die zich inzetten voor de club, doen dit met de beste bedoelingen om het uw kind zo aangenaam en leerrijk mogelijk te maken, dus ze verdienen alle krediet!
Met bovenstaand jeugdbeleidsplan hopen we dat de jeugdwerking een goede basis heeft om te werken aan een mooie toekomst voor iedereen die bij de club betrokken is.
Het doel is om jonge voetballers op te leiden en te begeleiden op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak om een vlottere doorstroming naar het eerste elftal te bekomen.
Hierin zijn een goede organisatie, discipline en samenwerking cruciaal om de slaagkansen zo hoog mogelijk te houden.
Hopelijk kunnen we ook op uw steun rekenen!