Privacy


Privacyverklaring1. Algemeen


De privacyverklaring van de KBVB kan U hier of via http://www.belgianfootball.be/nl/privacy raadplegen en maakt integraal deel uit van onze privacy verklaring.

KFC Mol Sport hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KFC Mol Sport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


KFC Mol Sport
Boerentang 180
2400 Mol
kfcmol000852@gmail.com2. Aan wie is deze privacyverklaring gericht?


Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden/medewerkers, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, leveranciers en sponsoren.3. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door KFC Mol Sport verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • Het voeren van ledenadministratie en dienstverlening aan leden
 • Het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten van KFC Mol Sport (trainingen, kampen, competities, tornooien, andere sportevenementen alsook niet-sportgerelateerde evenementen)
 • Het beheren en onderhouden van social media en website ter promotie van onze club en ter ondersteuning van de werking van onze club;
  • Door middel van het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Door middel van het publiceren van gerichte foto’s en het vermelden van een aantal gegevens zoals naam-voornaam-geboortedatum-gemaakte doelpunten-gele en rode kaarten-categoriewedstrijdverslagen- functie (uw expliciete toestemming is hiervoor nodig en u kan deze toestemming steeds intrekken)
 • Het uitbrengen van naslagwerken (bijv. foto's op onze website) ter promotie van onze club
  • Door middel van het publiceren van sfeerfoto’s (gerechtvaardigd belang)
  • Door middel van het publiceren van gerichte foto’s en het vermelden van een aantal gegevens zoals naam-voornaam-geboortedatum-categorie-functie (uw expliciete toestemming is hiervoor nodig en u kan deze toestemming steeds intrekken)
 • Het bekomen van subsidiëring vanwege de overheid

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor bovenstaande doeleinden…


 • Identificatiegegevens: naam, voornaam
 • Privé-contactgegevens: telefoonnummer, e-mail, adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Rekeningnummer
 • Sportieve gegevens (o.a. categorie, uitslagen, aanwezigheden, trainersdiploma’s, wedstrijdverslagen, evaluaties, aansluitingsnummer kbvb,…)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van federaties zoals KBVB en Voetbal Vlaanderen.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.4. Verstrekking van gegevens aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • Het aansluiten van spelers en het registreren van deelname aan wedstrijden (KBVB)
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers, medewerkers en vrijwilligers
 • Het communiceren via de link van messenger op de website.
 • Contacttracing in tijden van corona.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte5. Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
Hierbij kunnen volgende gegevens van de ouders worden verwerkt: identificatiegegevens (naam en voornaam) en privé-contactgegevens (telefoonnummer,e-mail en adres) en rekeningnummer.6. Bewaartermijn


KFC Mol Sport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding). In het algemeen zullen persoonsgegevens max. 5 jaar worden bewaard na beëindiging van het lidmaatschap.7. Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


 • Alle personen die namens KFC Mol Sport van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen, en stellen bij indien nodig.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot je gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.


8. Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn.

Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens die we van jou ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of je verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

Tevens kun je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden)

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Via het eerdervermelde adres (punt 1) kan je ons contacteren om je rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor je vraag.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.9. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be10. Wijzigingen aan onze privacyverklaring


KFC Mol Sport kan van tijd tot tijd deze privacyverklaring aanpassen. De laatste en actuele versie is steeds raadpleegbaar op onze website via deze pagina. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018, versie 2018.1